A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ванчиковецька громада
Ванчиковецька сільська рада | УВАГА !!! СТАРА ВЕРСІЯ САЙТУ

ТИПОВИЙ ДОГОВІР СУБОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Дата: 25.03.2020 10:09
Кількість переглядів: 10318

Додаток  2

до Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності у Ванчиковецької сільської ради.

 

 

ДОГОВІР

СУБОРЕНДИ ЗЕМЛІ

 

с. Ванчиківці,                                                                             "___" ___________ 20__ року.

 

Орендар _________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

з одного боку, та  Суборендар _________________________________________ __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

 

Предмет договору

 

1. Орендар надає, а Суборендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку, _______________________________________________________

                                                                                            (цільове призначення)

 яка знаходиться _______________________________________________________ .

                                                                             (місцезнаходження)

 

Об'єкт суборенди

 

2. На підставі пункту _________ рішення _________ сесії ____________ демократичного скликання Ванчиковецької сільської  ради від ______________      № ________ надано згоду Орендодавця на передачу в суборенду земельної ділянки загальною площею _______________________________ (гектарів), у тому числі: _______________________

                      (площа та якісні характеристики  земель, зокрема меліорованих, за їх  складом та видами угідь - рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)
 
 
2.  Земельна ділянка перебуває в користування Орендаря на підставі договору оренди землі № __________________ від _____ «______________» 20__ р., 
 
 
 
3. Зареєстрованого  в _________________________                                   (назва органу державної реєстрації за місцем           розташування земельної ділянки) 
про що у Державному реєстрі _________________________________________ вчинено запис від "_____" _______________ 20 __ р. за N ____________________

На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна  ________,

 (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

а також інші об'єкти інфраструктури

 ______________________________________________________________

(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів  інфраструктури,

у тому числі доріг,   майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо).

4. Інші особливості  об'єкту  суборенди, які  можуть  вплинути  на  орендні  відносини: ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

               

Термін дії договору

 

5. Договір укладено на час дії договору оренди а саме до _____________ «_________________» 20___ р.

         У разі поновлення терміну дії договору оренди суборендар не має переважне право на укладення нового договору суборенди. 

 

Орендна плата

 9. Орендна плата вноситься  Суборендарем  на розрахунковий    рахунок Орендодавця виключно у грошовій формі.

 

     Розмір та умови сплати за суборенду земельної ділянки встановлюється на рівні та на умовах орендної плати за землю, визначених договором оренди землі.

Умови використання земельної ділянки

10.Земельна ділянка передається в суборенду для

 :________________________________________________________________________

 (мета і вид використання, функціональне призначення)

  11. Передача  земельної   ділянки   в   суборенду   здійснюється __________________  (без розроблення, або з розробленням)  технічної  документації із  землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди. Передача  земельної  ділянки  суборендарю  здійснюється у 10-ти денний  термін після  державної  реєстрації  цього  договору за актом її приймання-передачі. 

 

Умови повернення земельної ділянки

12. Після припинення дії договору Суборендар повертає Орендарю  земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в суборенду.

13. Здійснені Суборендарем  без згоди  Орендодавця  витрати на поліпшення суборендованої земельної ділянки, не підлягають відшкодуванню.

14. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Суборендарем за письмовою згодою з Орендодавцем  землі, не підлягають відшкодуванню. 

 

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

  1. На суборендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб

 __________________________________________________________________________

 (підстави встановлення обмежень (обтяжень) та земельних сервітутів)

16. Передача в суборенду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

 

Інші права та обов'язки сторін

 17. Права Орендаря:

Вимагати від Суборендаря:

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно договору суборенди;

- дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;

- дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

- своєчасного внесення орендної плати;

 - подання документальних даних щодо повноти розрахунків по орендній платі за користування земельною ділянкою.

 

 

 

 

18. Обов'язки Орендаря:

- передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору суборенди;

- при передачі земельної ділянки в суборенду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо суборендованої земельної ділянки;

- не вчиняти дій, які б перешкоджали Суборендареві користуватися суборендованою земельною ділянкою;

- попередити Суборендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкту суборенди.

19. Права Суборендаря:

- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору суборенди землі;

- зводити у встановленому законодавством порядку житлові, виробничі, торгівельні, культурно-побутові та інші будинки та споруди і закладати багаторічні насадження;

- отримувати продукцію і доходи;

20. Обов'язки Суборендаря:

* приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором суборенди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

* дотримуватись встановлених щодо об'єкта суборенди обмежень (обтяжень) та земельних сервітутів в обсязі, передбаченому законом або договором суборенди землі;

* дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного 
та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; 
 * у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору суборенди земельної ділянки надати один примірник договору Орендодавцю, а копію договору відповідному податковому органу.

* у разі зміни своїх банківських реквізитів, юридичної адреси, назви, організаційно-правової форми тощо, у 10-денний строк з моменту настання таких змін повинен письмово повідомити про це Орендодавця та Орендаря;

* у разі неповернення земельної ділянки в зазначений термін здійснити плату за фактичне користування земельною ділянкою.

   

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкту

суборенди чи його частини

 21. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкту оренди чи його частини несе Суборендар.

Зміна умов договору і припинення його дії

 22. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових угод до договору суборенди землі. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

23. Дія договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- придбання орендарем земельної ділянки у власність;

- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

- ліквідації юридичної особи-орендаря, або суборендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

24. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження суборендованої земельної ділянки, що істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

25. Розірвання договору суборенди землі в односторонньому порядку допускається з ініціативи Орендодавця у випадку несплати (несвоєчасної сплати) розміру орендної плати протягом півроку, використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, передачі в суборенду земельної ділянки без письмової згоди Орендодавця та в інших випадках порушень договірних зобов’язань Орендаря та Суборендаря.

        

Відповідальність сторін за невиконання

або неналежне виконання договору

 26. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

27. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

Прикінцеві положення

 28. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

Цей договір укладено у чотирьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій – в Суборендаря, а четвертий в органі, який провів його державну реєстрацію.

Невід'ємними частинами договору є:

* кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

* акт приймання-передачі об'єкта суборенди;

* завірена копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (у разі укладення договору суборенди на частину орендованої земельної ділянки);

* завірена копія витягу з Державного земельного кадастру (у разі укладення договору суборенди на частину орендованої земельної ділянки),

* розрахунок річної суборендної плати за земельну ділянку,

* витяг з рішення  Ванчиковецької сільської  ради про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду.

29. Сторони при укладанні даного договору ознайомленні з його текстом, змістом та умовами, а також з нормами статті 229 Цивільного кодексу України, які сторонами попередньо обговорені. Укладання цього договору відповідає спільному волевиявленню сторін.

Реквізити сторін

 

ОРЕНДАР

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),

 

Найменування юридичної особи, що діє на підставі установчого документа (назва, ким і коли затверджений), відомості про державну реєстрацію та банківські  та банківські  реквізити)

 

СУБОРЕНДАР

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),

 

Найменування юридичної особи, що діє на підставі установчого документа (назва, ким і коли затверджений), відомості про державну реєстрацію та банківські  та банківські  реквізити)

 

 

Місце проживання фізичної особи.

 

Юридична адреса юридичної особи.

 

Поштовий індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири

 

Місце проживання фізичної особи.

 

Юридична адреса юридичної особи.

 

Поштовий індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири

 

Ідентифікаційний номер для фізичної особи.

 

Ідентифікаційний код юридичної особи.

 

Ідентифікаційний номер для фізичної особи.

 

Ідентифікаційний код юридичної особи.

 

 

Підписи сторін

Орендар  

  _______________  _____________

             м.п. (за наявності печатки)

Суборендар

____________________________

             м.п. (за наявності печатки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 3

до Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності у Ванчиковецької сільської ради

 

ДОДАТКОВА УГОДА

до договору оренди землі від _____ 20__ року

с. Ванчиківці,                                                                               "___" ___________ 20__ року

 

Орендодавець (уповноважена ним особа) Ванчиковецька  сільська рада в особі сільського голови _____________________________________________, з одного боку, та Орендар______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

з другого, на підставі взаємної згоди та пункту ______ рішення  _____ сесії __________ демократичного скликання  Ванчиковецької сільської ради від _______ № ____ уклали цю Додаткову угоду до Договору оренди земельної ділянки

 __________________________________________________________________________

(площа, адреса, вид використання)

 (далі по тексту - Договір) від ______________ № _________________ зареєстрованого в __________________________________________________________________

за  № ______________________________   ____ «________________» 20__ р.

 укладеного на підставі_______________________________________ про нижченаведене:

1.Внести зміни до п. Договору, виклавши його у такій редакції._________________________

2.Доповнити п. _____ Договору абзацом такого змісту.

3.Виключити з пункту ____ Договору такі слова (абзац).

4. Замінити в Договорі такі слова.

Сторони дійшли згоди, що на період після закінчення дії Договору і до прийняття рішення Ванчиковецької  сільської  ради про поновлення його терміну та державної реєстрації даної Додаткової угоди, плата за землю встановлюється в розмірі орендної плати визначеної в Договорі(в т.ч .з урахуванням зміни  нормативно-грошової оцінки землі, розмірів земельного податку, зміни ставок орендної плати, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством). Додаткова угода є невід’ємним додатком до Договору. Додаткова угода підлягає обов’язковій державній реєстрації у порядку встановленому законом.

     Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами та державної реєстрації. Цю додаткову угоду укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в органі, який провів його державну реєстрацію.

Невід'ємними частинами цієї Додаткової угоди є:

* копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (у разі необхідності внесення до Договору змін в частині встановлення розміру орендної плати),

* копія витягу з Державного земельного кадастру,

* розрахунок річної орендної плати за земельну ділянку (у разі необхідності внесення до Договору змін в частині встановлення розміру орендної плати),

* витяг з рішення Ванчиковецької  сільської  ради   про поновлення терміну дії чи  інші  умови   Договору.

Сторони при укладанні даної угоди ознайомленні з її текстом, змістом та умовами, а також з нормами статті 229 Цивільного кодексу України, які сторонами попередньо обговорені. Укладання цієї угоди відповідає спільному волевиявленню сторін.

Реквізити сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

 

ОРЕНДАР

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),

Найменування юридичної особи, що діє на підставі установчого документа (назва, ким і коли затверджений), відомості про державну реєстрацію та банківські  та банківські  реквізити)

Місцезнаходження :

юридичної особи 

60351,  с. Ванчиківці, Новоселицького району, Чернівецької  області

вул. Миру 11А

Місце проживання фізичної особи.

Юридична адреса юридичної особи.

Поштовий індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири

Ідентифікаційний код________________

Ідентифікаційний номер для фізичної особи.

Ідентифікаційний код юридичної особи.

Підписи сторін

Орендодавець 

  _______________  _____________

              м.п.

Орендар

____________________________

             м.п. (за наявності печатки)

Додаток 4

до Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності у Ванчиковецької сільської ради

 

АКТ

приймання - передачі об’єкта оренди

 

с. Ванчиківці                                                                            "___"_________________ 20_ р.

Орендодавець (уповноважена ним особа) Ванчиковецька  сільська  рада в особі сільського голови _____________________________________________, з одного боку, і _____________________________________________(назва юридичної або фізичної особи)

в особі ____________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

з іншого боку, склали цей акт про нижченаведене:

На підставі пункту ________ рішення _______ сесії ____________ демократичного скликання  Ванчиковецької сільської ради від ________________      № ____  Орендарю (Орендодавцю) передається (повертається) земельна ділянка площею ___________ га,  яка знаходиться _________________________, кадастровий  номер_____________________ для  _______________________________________________________________       (до земель, запасу міської ради які не надані у власність чи користування).

Цим актом підтверджено відсутність претензій сторін щодо стану земельної ділянки та умов її передачі.

 

Орендодавець 

  _______________  _____________

              м.п.

Орендар

____________________________

             м.п. (за наявності печатки)

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Додаток 5

до Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності у Ванчиковецької сільської ради.

 

  

УГОДА

ПРО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

 

с. Ванчиківці                                                                                     "__ "__________ 20    року.

 

Орендодавець (уповноважена ним особа) Ванчиковецька сільська  рада в особі сільського голови _____________________________________________, з одного боку, та Орендар ____________________________(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)з другого, уклали цю угоду про нижченаведене:

 

Предмет угоди

1.Орендодавець та Орендар у зв'язку з _________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(мотиви, причини, з яких сторони вирішили розірвати договір)

прийшли до згоди розірвати договір №________  від "____ "________ 20_ р.,

 який був зареєстрований в

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ за  № ________________________________ ____ «_______________» 20__ р.

 

Об'єкт оренди

 2. З оренди повертається земельна ділянка загальною площею_____ (гектарів), яка була надана в строкове платне користування для _______________________________________

та знаходиться ___________________________, кадастровий номер __________________

Умови повернення земельної ділянки

 3. Зобов'язання, припинені Даною Угодою, виконання яких сторонами вже почалося,  повинні бути виконані в наступному порядку:

 3.1. Орендар зобов'язується сплатити Орендодавцю плату за землю у розмірах, визначених договором, що розривається, по дату припинення фактичного користування земельною ділянкою.

 3.2. Датою припинення фактичного користування земельною ділянкою є дата укладення акту прийому передачі об'єкта оренди до земель запасу  Ванчиковецької сільської  ради.

Прикінцеві положення

 4.  Передача земельної ділянки Ванчиковецькій сільській  раді здійснюється відповідно до цієї угоди та вимог чинного законодавства.

 5.  З моменту набуття чинності даної Угоди сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими правами та обов'язками.

6.Ця угода  укладена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря.

 7. Невід'ємними частинами договору є:

  • копія рішення Ванчиковецької сільської  ради про розірвання договору оренди;
  • акт прийманняпередачі об'єкта оренди.

Реквізити сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

 

ОРЕНДАР

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),

Найменування юридичної особи, що діє на підставі установчого документа (назва, ким і коли затверджений), відомості про державну реєстрацію та банківські  та банківські  реквізити)

Місцезнаходження :

юридичної особи 

60351,  с. Ванчиківці, Новоселицького району, Чернівецької  області

вул. Миру 11А

Місце проживання фізичної особи.

Юридична адреса юридичної особи.

Поштовий індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири

Ідентифікаційний код ________________

Ідентифікаційний номер для фізичної особи.

Ідентифікаційний код юридичної особи.

Підписи сторін

Орендодавець 

  _______________  _____________

              м.п.

Орендар

____________________________

             м.п. (за наявності печатки)

 Додаток 6

до Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності у Ванчиковецькій сільській раді.

 

РОЗРАХУНОК

        розміру орендної плати за земельних  ділянку комунальної власності,     грошова оцінка якої  проведена,      в межах   с.  __________, Ванчиковецької ОТГ,  Новоселицького району,  Чернівецької області      на  _____.____.20__ року.

 

Категорія

земель

 

 

Площа кв. м.

в межах нас. пунктів, гектарів за межами населених пунктів.

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки  на

__.__.20_ р.

гривень.

Добуток коефіцієнтів індексації  грошової  оцінки  земельної ділянки  за  попередні роки

 

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки  на

__.__.20_ р.

гривень   з  врахуванням коефіцієнтів індексації

Прийнятий для розрахунку  орендної плати, розмір відсотків  нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Розмір орендної плати грн.

в  рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У межах населеного  пункту:        ___________________________________________

 

Усього : ____________________________________________________________________

 Орендодавець:    Ванчиковецька сільська рада  ОТГ,   Новоселицького району,  Чернівецької області.

 Вачиковецький 

сільський голова               _________________                           _______________________

                                                                 МП                                                    (підпис)                                               

Спеціаліст                                     

землевпорядник                    __________________                      _________________

                                                              ПІБ                                                  (підпис)

  Орендар _______________________________________________________________              

                           ___________________            _________________

                                                              МП                                              (підпис)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь