A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ванчиковецька громада
Ванчиковецька сільська рада | УВАГА !!! СТАРА ВЕРСІЯ САЙТУ

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Дата: 25.03.2020 09:46
Кількість переглядів: 3663

Додаток 1

до Положення про оренду земельних ділянок комунальної власності у Ванчиковецької сільської ради.

 

ДОГОВІР

ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

 

с. Ванчиківці                                  "___" ___________ 20__ року.

 

Орендодавець (уповноважена ним особа) Ванчиковецька сільська  рада в особі сільського голови _____________________________________________, з одного боку, та Орендар__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

 

Предмет договору

1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку, _______________________________________________________

                                       (цільове та функціональне призначення згідно КВЦПЗ)

яка знаходиться ________________________________________________________

                                                                             (місцезнаходження)

кадастровий номер земельної ділянки ____________________________________ .

 

Об'єкт оренди

 2. На підставі пункту ________ рішення _______ сесії ____________ демократичного скликання Ванчиковецької сільської     ради від ________________      № ____ в оренду передається земельна ділянка загальною площею ________ (гектарів), у тому числі: _______________________________________________________________________

                                                                            (гектарів)                     
                      (площа та якісні характеристики  земель, зокрема меліорованих, за їх
складом та видами угідь - рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)     

  3. На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна  __________________________________________________________________, (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

а також інші об'єкти інфраструктури __________________________________

(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів  інфраструктури,

у тому числі доріг,   майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо).

4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ____________________  (перелік, характеристика і стан будинків,будівель, споруд та інших об'єктів)

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, на дату підписання сторонами договору, становить ___________ гривень.

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню: ____________________________________

        7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на 
 
 
 
орендні відносини ___________________________________________________________

 

Термін дії договору

8. Договір укладено терміном на ______________ років.     

         Після закінчення строку дії договору Орендар має переважне право поновлення його на новий термін. У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію. 

 

Орендна плата

9. Орендна плата вноситься Орендарем виключно у грошовій формі.

     Розмір орендної плати за земельну ділянку на рік становить _____% від нормативної грошової оцінки цієї земельної ділянки і на дату підписання  складає: _____________________________________  гривень.

10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки  здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів  індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом  Міністрів  України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії. 

11. Орендна плата вноситься щомісячно протягом 30 (тридцяти) календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового  звітного місяця.

12.  Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі:

  - зміни умов господарювання, передбачених договором;

  - зміни  нормативно-грошової оцінки землі, розмірів земельного податку, зміни ставок орендної плати, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

  - погіршення стану орендованої  земельної  ділянки  не  з  вини орендаря, що підтверджено документами;

   - в інших випадках, передбачених законом. 

13. У разі невнесення орендної плати у терміни, визначені цим договором,  справляється  штрафна санкція та  пеня у  розмірі визначеному законодавством, несплаченої суми за кожний день прострочення.

14. У випадку, якщо договір оренди землі орендарем не було зареєстровано протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення міської ради про передачу в оренду земельної ділянки, розмір орендної плати на період протермінування  укладання та реєстрації договору оренди землі, встановлюється в розмірі орендної плати

Орендар (фактичний землекористувач) суму орендної плати розраховує  самостійно (з врахуванням зміни нормативно-грошової оцінки землі, розмірів земельного податку, зміни ставок орендної плати, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством) та включає  до декларації по платі за землю.

 

Умови використання земельної ділянки

  1. Земельна ділянка передається в оренду

 для:______________________________________________________________________

                                (вид використання,призначення згідно КВЦПЗ)

16. Цільове призначення земельної ділянки

 _____________________________________________________________

Категорія земель _______________________________________________________

17. Умови збереження стану об'єкта оренди:

 ___________________________________________________________________________

(заборона самовільної забудови земельної ділянки тощо)

  
18. Передача  земельної ділянки в оренду  здійснюється ______ проекту її відведення.
                      (без розроблення, або з розробленням)
           Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є _____ пункт _________ рішення _________ сесії ___________ демократичного скликання  Ванчиковецької сільської  ради від _________________  № ________________________ .
               Організація розроблення проекту відведення земельної  ділянки  і витрати,  пов'язані  з   цим,  покладаються на  _______________________ орендодавця (орендаря).
        19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду _________________________________________________________________
         20. Передача  земельної ділянки  орендарю  здійснюється за актом її приймання-передачі. 

 

Умови повернення земельної ділянки

 21. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

      Орендодавець, у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

22. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем  землі, не підлягають відшкодуванню. 

24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.

    Збитками вважаються:

- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

- доходи, які  Орендар  міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.

25. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

26. На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ___________________________________________

(підстави встановлення обмежень (обтяжень) та земельних сервітутів)

27.  Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

 

Інші права та обов'язки сторін

28. Права Орендодавця:

В односторонньому порядку вносити зміни до даного договору при змінні розміру нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок земельного податку та ставок орендної плати відповідно до змін чинного законодавства.

Доступу до орендованої земельної ділянки з метою забезпечення контролю за виконанням умов договору оренди Орендарем.

Вимагати від Орендаря:

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно договору оренди;

- дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів та вимог містобудівної документації;

- дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

- своєчасного внесення орендної плати;

 - подання документальних даних (довідки з Новоселицьке управління Головного Управління ДФС в  Чернівецькій  області.) щодо повноти розрахунків по орендній платі за користування земельною ділянкою.

 

29. Обов'язки Орендодавця:

- передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

- при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

- не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою за її  цільовим призначенням;

- попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкту оренди.

 

30. Права Орендаря:

- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

-  отримувати продукцію і доходи;

31. Обов'язки Орендаря:

- приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

- дотримуватись встановлених щодо об'єкта оренди обмежень (обтяження) та земельних сервітутів в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

 - дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; 
  - у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки надати копію договору відповідному податковому органу.

     У  разі зміни своїх банківських реквізитів, юридичної адреси, назви, організаційно-правової форми тощо, у 10-денний строк з моменту настання таких змін повинен письмово повідомити про це Орендодавця;

 

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкту

оренди чи його частини

32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкту оренди чи його частини несе Орендар.

Страхування об'єкту оренди

33. Згідно цього договору об'єкт оренди може підлягати страхуванню на весь період дії цього договору на письмову вимогу сторін.

34. Страхування об'єкту оренди здійснює Орендар

35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

 

Зміна умов договору і припинення його дії

 36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових угод до договору оренди землі. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

37. Дія договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- придбання орендарем земельної ділянки у власність;

- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

- ліквідації юридичної особи-орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, що істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

39. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається з ініціативи Орендодавця у випадку несплати (несвоєчасної сплати) розміру орендної плати (протягом шести місяців і більше), використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, передачі в суборенду земельної ділянки без письмової згоди Орендодавця та в інших випадках порушень договірних зобов’язань Орендаря.

 40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку чи на об’єкти нерухомості, розташовані на орендованій земельній ділянці до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря, є підставою для розірвання договору та укладення договору оренди з новим власником земельної ділянки, об’єктів нерухомості та правонаступником юридичної особи-орендаря. 

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи - орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду, переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.

Відповідальність сторін за невиконання

або неналежне виконання договору

41. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

42. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

Прикінцеві положення

43. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря, третій - в органі, який провів його державну реєстрацію.

Невід'ємними частинами договору є:

- кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

- акт встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

- акт приймання-передачі об'єкта оренди;

- завірена копія витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,

- завірена копія витягу з Державного земельного кадастру,

- розрахунок річної орендної плати за земельну ділянку,

- витяг з рішення Ванчиковецької  сільської  ради про надання земельної ділянки в оренду (витяг з протоколу конкурсу чи аукціону).

44. Сторони при укладанні даного договору ознайомленні з його текстом, змістом та умовами, а також з нормами статті 229 Цивільного кодексу України, які сторонами попередньо обговорені. Укладання цього договору відповідає спільному волевиявленню сторін.

 

Реквізити сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

 

ОРЕНДАР

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),

Найменування юридичної особи, що діє на підставі установчого документа (назва, ким і коли затверджений), відомості про державну реєстрацію та банківські  та банківські  реквізити)

Місцезнаходження :

юридичної особи 

30651,  с. Ванчиківці, Новоселицького району, Чернівецької  області

вул. Миру 11 А       

 

Місце проживання фізичної особи.

Юридична адреса юридичної особи.

Поштовий індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири

Ідентифікаційний код ____________________

Ідентифікаційний код юридичної особи.

 

 

Ідентифікаційний номер для фізичної особи.

 

Орендодавець 

  _______________  _____________

              м.п.

Орендар

___________________________

             м.п. (за наявності печатки)

 

 Підписи сторін

 
 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь